Viện Sinh thái rừng và Môi trường có đội ngũ cán bộ khoa học, nghiên cứu viên và kỹ thuật viên đông đảo, với sự liên kết chặt chẽ với các Khoa chuyên môn và Viện nghiên cứu khác trong Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện có thể thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thực hiện các chương trình dự án trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: Điều tra quy hoạch rừng, lập hồ sơ quản lý rừng, đánh giá tác động môi trường, dịch vụ chi trả môi trường rừng PFES, quản lý lưu vực, bảo tồn đa dạng sinh học, xây dựng chương trình hành động REDD+ cấp tỉnh... Nhiều cán bộ của Viện và cán bộ cộng tác viên đã từng thực hiện có kết quả tốt các hoạt động nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước và các dự án, chương trình của các quỹ hỗ trợ phi chính phủ trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học, chọn tạo giống, lâm sinh, điều tra rừng, quy hoạch phát triển rừng, điều tra kiểm kê rừng toàn quốc, lập hồ sơ quản lý rừng bền vững, dịch vụ chi trả môi trường rừng, REDD+....

Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ sau:

- Lĩnh vực nghiên cứu: Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực: sinh thái rừng và môi trường, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, ứng dụng GIS, viễn thám và công nghệ thông tin trong lâm nghiệp, thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của ngành.

- Dịch vụ KHCN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, tham gia đào tạo, thông tin khoa học công nghệ, hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực: sinh thái rừng và môi trường, giống cây lâm nghiệp, đa dạng sinh học, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng, điều tra quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp, thống kê kiểm kê tài nguyên rừng, lâm nghiệp xã hội, biến đổi khí hậu, chính sách lâm nghiệp.