1. Sứ mạng của Trường Đại học Tây Bắc

Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học và sau đại học; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức và người lao động; nghiên cứu khoa học; chuyển giao công nghệ, triển khai các dịch vụ phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của khu vực Tây Bắc.

2. Tầm nhìn Trường Đại học Tây Bắc năm 2030 

Trường Đại học Tây Bắc là trường đại học đa ngành phát triển theo định hướng ứng dụng thuộc hạng hai vào năm 2023, hạng nhất vào năm 2030 và đạt tiêu chuẩn chất lượng của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á.

3. Triết lí giáo dục đào tạo

Vững lí thuyết, giỏi thực hành, nhanh vào thực tiễn.

4. Mục tiêu

Mục tiêu chung

Đạt chất lượng và hiệu quả cao trong các lĩnh vực: tổ chức quản lý, xây dựng đội ngũ, đào tạo và bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường nguồn tài chính, mở rộng quan hệ hợp tác, hoàn thiện hệ thống bảo đảm chất lượng; trở thành trường đại học theo định hướng ứng dụng.

Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và xây dựng đội ngũ

Cấu trúc bộ máy, cơ cấu tổ chức đảm bảo hợp lý, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng theo định hướng giảm đầu mối các đơn vị hành chính, tổ chức lại các đơn vị chuyên môn, tăng cường các đơn vị hoạt động theo cơ chế tự chủ.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có cơ cấu hợp lý; nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định, đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác.

Phát triển tài chính và cơ sở vật chất

Ổn định nguồn tài chính, từng bước tự chủ, đảm bảo đủ phục vụ cho các hoạt động của Nhà trường.

Hoàn thành Dự án Xây dựng và hoàn thiện Trường Đại học Tây Bắc tại thành phố Sơn La; lập dự án, xúc tiến xây dựng mới tại cơ sở Mộc Châu; đảm bảo và khai thác sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ.

Đào tạo và bồi dưỡng

Nâng cao và khẳng định chất lượng đào tạo; tăng quy mô trên cơ sở mở rộng ngành đào tạo, đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, bồi dưỡng phục vụ cộng đồng đáp ứng nhu cầu xã hội; tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế; thuộc hạng nhất trong số các trường đại học theo định hướng ứng dụng vào năm 2030.

Nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường mở rộng quy mô, đa dạng hóa các ngành và trình độ đào tạo đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế - xã hội. Mở rộng hợp tác trong lĩnh vực đào tạo ở trình độ sau đại học.

Hoạt động khoa học và công nghệ

Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ, đặc biệt là nguồn lực con người và cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Tăng hiệu quả và chất lượng của hoạt động khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và uy tín khoa học, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội khu vực Tây Bắc.

Các mạng lưới và quan hệ đối ngoại

Phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của Nhà trường.

Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng

Cung cấp cho sinh viên và giảng viên cơ hội học tập và nghiên cứu bên ngoài lớp học, gia tăng trải nghiệm toàn diện trong học tập và phát triển nhân cách.

Cung cấp cho cộng đồng các dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ và các hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng khác.

Hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đạt tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng hiện hành.

Bảo đảm chất lượng giáo dục

Đạt chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo theo định hướng chuẩn chất lượng AUN-QA.

Bảo đảm chất lượng nội bộ thường xuyên, liên tục theo các mục tiêu chiến lược và các tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng.

Phân tầng, xếp hạng Trường Đại học Tây Bắc trong hệ thống giáo dục đại học theo tiến trình chung của hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.