Để cung cấp nguồn giáo viên cho ngành giáo dục của tỉnh nhà, trường Trung cấp Sư phạm Vĩnh Phúc được thành lập ngày 23/4/1997 theo Quyết định số 384/QĐ-UB của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc... Sau 1 năm hoạt động được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 192/1998/QĐ-TTg ngày 29/9/1998 thành lập trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc; Để đáp ứng yêu cầu đào tạo đa ngành, năm 2010, trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc theo Quyết định số 4680/BGDĐT, ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo.
Sau 20 năm xây dựng và phát triển, trường đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục đào tạo và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân tỉnh và các Sở, Ban ngành liên quan trong tỉnh và địa phương nơi trường đóng. Công tác đào tạo của nhà trường dần  đi vào ổn định. Đội ngũ CBVC ngày càng trưởng thành, đủ phẩm chất và năng lực, vững vàng tự tin trong công việc.
Đến nay, nhà trường có cơ sở vật chất đảm bảo cho nhu cầu đào tạo và phát triển. Tổ chức bộ máy nhà trường cơ bản đã ổn định theo đúng quy chế hoạt động của trường Cao đẳng Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc  phê duyệt: Ban giám hiệu, 08 phòng chức năng, 03 khoa chuyên môn, 03 tổ trực thuộc, 02 trung tâm, tính đến năm học 2015-2016 nhà trường có: 187 (cán bộ giảng dạy 141, viên chức 46), trong đó có 4 tiến sĩ, 96 thạc sĩ, đang học NCS 10, và 20 đang học cao học.

Chức năng, nhiệm vụ của trường: Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc là cơ sở đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường chịu sự quản lý của Sở Giáo dục-Đào tạo Vĩnh Phúc và quản lý Nhà nước về đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng công lập Nhà nước; Trường có nhiệm vụ cơ bản là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS và nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội có trình độ cao đẳng, có phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hoá, có sức khoẻ, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp, sáng tạo trong giải quyết những vấn đề thông thường thuộc chuyên ngành tương xứng với trình độ được đào tạo, thích ứng với điều kiện môi trường luôn thay đổi, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; Nghiên cứu khoa học giáo dục phục vụ đào tạo và chuyển giao công nghệ; Phối hợp với các trường đại học, học viện  đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tham gia các dự án, đề án của Bộ Giáo dục Đào tạo và các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao; Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường theo quy định của pháp luật.