Mục tiêu

- Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu vừa tăng qui mô, vừa nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới quản lý nhà trường; phát huy nội lực, tăng cường cơ sở vật chất và phương tiện dạy - học, phát triển đào tạo các ngành nghề ngoài sư phạm.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học, phấn đấu giữ vững vị trí của trường trong hệ thống giáo dục, là nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên, nguồn nhân lực có chất lượng cao, có uy tín, đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng xã hội, là nơi nghiên cứu khoa học cơ bản; ứng dụng khoa học và công nghệ đạt tiêu chuẩn quốc gia, tỉnh trong tất cả các lĩnh vực kinh tế - văn hoá - xã hội.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh và hợp tác, bình đẳng trong khu vực nhằm mục đích tiếp cận với trình độ giáo dục và đào tạo tiên tiến của khu vực, phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội của địa phương và đất nước. Tạo điều kiện thuận lợi để mở rộng phát triển Cao đẳng - Đại học đa ngành, đào tạo đa lĩnh vực.

Các chuyên ngành đào tạo - bồi dưỡng

- Đào tạo - bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trình độ Trung cấp và Cao đẳng hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học.

- Được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trên 24 chuyên ngành trình độ cao đẳng (trong đó 16 ngành sư phạm và 08 ngành ngoài sư phạm): Toán - Tin, KTCN - Công nghệ, Sinh - Hoá, KTNN - Sinh, Thể dục - Đoàn đội, Mỹ thuật, Âm nhạc, Giáo dục Mầm non; Tiếng Anh, Tin học ứng dụng, Kế toán, Việt Nam học, QTKD du lịch, Nuôi trồng thuỷ sản, Quản lý thông tin, Thư viện, ...

- Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho phép đào tạo 05 ngành đào tạo trình độ Trung học chuyên nghiệp (trong đó có 01 ngành sư phạm và 04 ngành ngoài sư phạm).