Chức năng và nhiệm vụ chính của Trung tâm:

– Thực hiện nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

– Nghiên cứu, triển khai ứng dụng trong lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ và các kỹ thuật phi hạt nhân khác có liên quan.

– Tham gia thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân.

– Tham gia đào tạo và huấn luyện chuyên môn trong lĩnh vực khoa học hạt nhân, năng lượng nguyên tử và các kỹ thuật liên quan.

– Hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về: an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, quản lý và xử lý thải phóng xạ, quản lý và vận hành các trạm quan trắc phóng xạ môi trường, kiểm chuẩn các thiết bị đo lường bức xạ và hạt nhân, ứng phó và xử lý sự cố bức xạ và hạt nhân.

– Thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công nghệ và xuất nhập khẩu trong lĩnh vực khoa học công nghệ hạt nhân và năng lượng nguyên tử; đánh giá, định giá, giám định công nghệ bức, công nghệ hạt nhân trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tổ chức, nhân sự, tài sản và tài chính của Trung tâm theo phân cấp của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam và theo quy định của pháp luật.

– Hỗ trợ các hoạt động nghiên cứu triển khai của các đơn vị thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác được Viện trưởng giao.