I. Tầm nhìn, sứ mệnh

Tầm nhìn

Là trường Đại học Khoa học Sức khoẻ tiên tiến và uy tín trong khu vực.

Sứ mệnh

Đào tạo nhân lực y tế có phẩm chất và năng lực hội nhập quốc tế; nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến vào chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Mục tiêu

Khoa Y  ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam bằng cách cải thiện chất lượng của giáo dục y khoa. Không chỉ đào tạo bác sĩ giỏi về điều trị lâm sàng, mà chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, tư duy và đạo đức giúp sinh viên hướng tới nghiên cứu y học dự phòng.

II. Giá trị cốt lỗi

“Nhân bản – Khoa học – Dân tộc – Đại chúng”

Nhân bản

Mỗi sinh viên đều có năng lực và tố chất khác nhau. Giáo dục nhân bản “Lấy sinh viên làm trung tâm”, tạo mọi điều kiện để sinh viên phát triển tiềm năng cá nhân một cách toàn diện, hướng tới việc hình thành một thế hệ nhân lực y tế hội đủ 3 yếu tố y đức – y đạo – y thuật. Trong đó y đức là đạo đức nghề nghiệp, y đạo là hành nghề phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật và y thuật là kỹ năng thực hành y khoa. Đây được coi là điều kiện cần và đủ của một người thầy thuốc vững chuyên môn, giàu y đức mà xã hội luôn kỳ vọng.

Khoa học

Không chỉ cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo tiến bộ, có chất lượng và phù hợp với xu hướng quốc tế, mà còn chú trọng bồi dưỡng cho sinh viên kiến thức khoa học, tư duy phản biện, đề cao sự chủ động của sinh viên để phát huy khả năng tự học tập suốt đời. Điều này sẽ giúp sinh viên nâng cao khả năng hội nhập trong sự cạnh tranh quốc tế.

Dân tộc

Phát huy tinh thần dân tộc ở mỗi sinh viên, giúp sinh viên biết trân quý những truyền thống tốt đẹp, những phong tục của quốc gia, thấu hiểu sâu sắc về hoàn cảnh xã hội, môi trường sống và lối sống của người dân. Hình thành một lớp trí thức thượng tôn pháp luật, phục vụ cộng đồng và phát huy bản sắc dân tộc.

Đại chúng

Lồng ghép những vấn đề mang tính toàn cầu vào chương trình giảng dạy, tạo cho sinh viên văn hóa phục vụ đại chúng thông qua quá trình học tập gắn với trải nghiệm thực tế một cách có kế hoạch, có định hướng. Đào tạo bác sĩ không phải chỉ điều trị cho những cá thể mà còn quan tâm thực hiện những hoạt động hữu ích để nâng cao sức khỏe cộng đồng.