Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Theo chiến lược phát triển Trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 và theo định hướng phát triển trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trở thành một trường Đại học nghiên cứu. Việc xác lập "Triết lí giáo dục" và chuyển tải triết lí giáo dục đó vào trong từng hoạt động của Nhà trường là rất cần thiết. Đồng thời từ năm 2017, theo yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN-QA), nhà trường cần nêu rõ "Triết lí giáo dục" và phổ biến đến tất cả các bên liên quan.
Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được hình thành trên cơ sở điều chuyển Bộ môn Nội thất về Viện Công nghiệp gỗ theo Quyết định số 607/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 27/3/2019 về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường, Quyết định số 608/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 27/3/2019 về việc điều chuyển nhân lực của Hiệu trưởng và chính thức đổi tên theo Quyết định số 2155/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 10/10/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Lâm nghiệp.
Trường Đại học Quốc tế là một trong bảy trường đại học thành viên trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập vào tháng 12 năm 2003. Đây là trường đại học công lập đa ngành đầu tiên và duy nhất hiện nay tại Việt Nam sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong công tác đào tạo giảng dạy và nghiên cứu.
Khoa Y là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp.HCM, được thành lập ngày 23 tháng 6 năm 2009 với định hướng là một đơn vị đào tạo tiên tiến, chất lượng cao dựa trên mô hình Trường – Bệnh viện, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ. Khoa Y đã chính thức tuyển sinh khoá đầu tiên trong kỳ tuyển sinh đại học – cao đẳng năm 2010
Tiền thân của Trường Đại học Nha Trang là Khoa Thủy sản, thuộc Học viện Nông Lâm Hà Nội, được thành lập vào ngày 01/8/1959, sau đó được tách ra và lấy tên là Trường Thủy sản vào ngày 16/8/1966. Năm 1976, Trường chuyển từ TP. Hải Phòng và TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) và lần lượt đổi tên thành Trường ĐH Hải sản (năm 1977) và Trường Đại học Thủy sản (năm 1980). Theo Quyết định số 172/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 25/7/2006, Trường chính thức mang tên “Trường Đại học Nha Trang”.
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiền thân là Trường Đại học Nông nghiệp II trực thuộc Bộ Nông nghiệp được thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1967 tại tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ “căn cứ nhu cầu của Nhà nước về đào tạo cán bộ ngành Nông nghiệp có trình độ đại học”. Lúc mới thành lập, Trường có 2 khoa Trồng trọt và Chăn nuôi – Thú y. Sau khi vận hành ổn định, vào năm 1969 Trường lập thêm Khoa Chung (gồm giáo dục đại cương và giáo dục chính trị-xã hội) và vào 1971 thành lập thêm Kinh tế Nông nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nông thôn.