Thực hiện các hoạt động công nhận cho phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, phòng thí nghiệm an toàn sinh học, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác.

Tham gia hoạt động tại các Tổ chức Công nhận quốc tế và khu vực như Tổ chức công nhận Châu Á – Thái Bình Dương (APAC), Tổ chức Công nhận các phòng thí nghiệm quốc tế (ILAC) và Diễn đàn công nhận quốc tế (IAF).

Thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MRA của APAC và ILAC cho chương trình Công nhận phòng thí nghiệm (VILAS), Tổ chức giám định (VIAS) và Phòng thí nghiệm y tế (VILAS MED).​

Thành viên ký thỏa ước thừa nhận lẫn nhau MLA của PAC và IAF cho chương trình công nhận Tổ chức chứng nhận (VICAS) cho phạm vi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý môi trường (EMS), hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS), sản phẩm (PRODUCT).

Đã công nhận cho gần 1500 Phòng thí nghiệm, Phòng thí nghiệm Y tế, Tổ chức giám định, Tổ chức chứng nhận.

Vị trí, chức năng

Văn phòng Công nhận chất lượng là tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Bộ trưởng tổ chức và thực hiện hoạt động công nhận phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. 
Văn phòng Công nhận chất lượng có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Bureau of Accreditation (Viết tắt là BoA). 

Văn phòng Công nhận chất lượng được thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập theo quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/09/2005 của Chính phủ và các quy định khác của pháp luật.

Văn phòng Công nhận chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại ngân hàng và kho bạc Nhà nước để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. Văn phòng Công nhận chất lượng có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội.         
Nhiệm vụ, quyền hạn

Tổ chức đánh giá, cấp chứng chỉ để công nhận các phòng thử nghiệm, phòng hiệu chuẩn, tổ chức chứng nhận sự phù hợp, tổ chức giám định theo quy định của Việt Nam và theo thông lệ quốc tế. 

Tổ chức đào tạo, đăng ký và quản lý cơ sơ dữ liệu chuyên gia đánh giá công nhận (chuyên gia nội bộ và chuyên gia cộng tác viên bên ngoài thực hiện đánh giá công nhận theo thỏa thuận hợp tác với Văn phòng Công nhận chất lượng).

Tham gia các hoạt động liên kết đánh giá công nhận với các tổ chức công nhận của các nước, hợp tác quốc tế song phương hoặc đa phương về công nhận theo các quyết định của pháp luật. 

Tham gia ký kết thừa nhận lẫn nhau về kết quả công nhận theo quy định của các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận. Làm đại diện của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực về công nhận khi được Bộ trưởng ủy quyền. 

Tổ chức các hoạt động dịch vụ, đào tào, bồi dưỡng nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, thông tin, tuyên truyền, quảng bá, các sự kiện liên quan đến hoạt động công nhận theo quy định của pháp luật. 

Ký kết và thực hiện các hợp đồng đánh giá công nhận, đào tạo và các hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ khác (trừ hoạt động tư vấn cho tổ chức đề nghị công nhận) với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. 

Tham gia xây dựng chính sách, chiến lược, các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn Việt Nam và các quy định khác liên quan đến hoạt động đánh giá sự phù hợp. 

Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản, tài liệu của Văn phòng Công nhận chất lượng theo phân cấp của Bộ và theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.