Tầm nhìn – Sứ mệnh

Tầm nhìn

Bảo tồn được các giá trị của tự nhiên và đa dạng sinh học. Thúc đẩy ứng dụng khoa học tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng môi trường và cuộc sống của cộng đồng. Góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của quốc gia và Liên hợp quốc.

Sứ mệnh

Đảm bảo sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, giữa con người với thiên nhiên. Bảo vệ và duy trì các giá trị của thiên nhiên, đa dạng sinh học. Nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm cho các bên.

Lĩnh vực hoạt động

Quản trị Rừng và Tài nguyên

Hỗ trợ quản trị, quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên một cách hiệu quả, bền vững

Quản trị các khu bảo vệ

Bảo vệ các sinh cảnh và hệ sinh thái rừng trên núi đá vôi, rừng thường xanh nhiệt đới, rừng nửa rụng lá, rừng khộp, trảng cỏ/cây bụi và các vùng đất ngập nước.​

Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Bảo vệ các loài đang bị đe dọa toàn cầu, loài đặc hữu của Việt Nam, các loài đang bị đe dọa bởi các hoạt động buôn bán và khai thác bất hợp pháp. Bảo tồn hệ sinh thái/vùng cảnh quan của Việt Nam.

Du lịch và Trải nghiệm​

Thực hiện các hoạt đông tư vấn cho các địa phương, khu bảo tồn, vườn quốc gia, các chủ rừng, xây dựng các đề án, kế hoạch phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm, lan tỏa trách nhiệm về bảo tồn thiên nhiên, tôn trọng văn hóa.

Hợp tác và Hoạt động Dịch vụ

Đào tạo, nâng cao năng lực; Điều tra, giám sát về môi trường, đa dạng sinh học, điều tra rừng, tài nguyên; Xây dựng các mô hình; Các hoạt động nghiên cứu so sánh và phản biện

Phát triển cộng đồng

Phát triển sinh kế bền vững, hỗ trợ cộng đồng vùng miền núi và vùng đệm của các khu bảo vệ, ưu tiên cho đồng bào thiểu số và phụ nữ.​

Truyền thông và Giáo dục​

Truyền thông và giáo dục cộng đồng bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường.​

Chống săn bắt, buôn bán động, thực vật hoang dã và tội phạm về rừng

Điều tra, giám sát buôn bán các loài nguy cấp. Hỗ trợ kỹ thuật cho các bên nhằm tăng cường hiệu quả quản lý, phòng, chống buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép. Thúc đẩy hợp tác các bên.