Quá trình thành lập Sở được chia làm 3 giai đoạn:

Giai đoạn 1976 - 1993: Đây là giai đoạn khởi đầu và đặt nền móng cho sự nghiệp Khoa Học và Công Nghệ sau này, là giai đoạn chuẩn bị về mặt tổ chức, hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước và triển khai sâu rộng các hoạt động Khoa Học và Công Nghệ ở địa phương.
Giai đoạn 1993 - 1996: Trong quá trình hình thành và phát triển, do điều kiện cơ cấu và tổ chức bộ máy của Chính phủ có thay đổi và để thích ứng với tình hình mới đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, UB KH-KT cần phải bổ sung nhiệm vụ mới đó là công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Môi trường ở địa phương. Để có tên gọi phù hợp với chức năng và nhiệm vụ trong giai đoạn mới, ngày 19/10/1993, UBND tỉnh QNĐN đã ban hành Quyết định số 1615/QĐ-UB về việc đổi tên UB KH-KT tỉnh QNĐN thành Sở Khoa Học - Công nghệ và Môi trường tỉnh QNĐN.

Giai đoạn 1997 đến nay: Ngày 01/01/1997 tỉnh QNĐN được chia tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Tại Quyết định số 04/QĐ-UB ngày 03/01/1997, UBND thành phố Đà Nẵng thành lập Sở KH,CN&MT Đà Nẵng.

Ngày 02/4/2003, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg về việc thành lập Sở Tài Nguyên và Môi Trường, đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi Trường thành Sở Khoa Học và Công Nghệ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 15/7/2003, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 115/2003/QĐ-UB về việc đổi tên Sở Khoa Học, Công Nghệ và Môi Trường thành Sở Khoa Học và Công Nghệ thành phố Đà Nẵng.

Ngày 05/9/2003, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 5522/QĐ-UB về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Khoa Học và Công Nghệ thành phố Đà Nẵng.

Ngày 03/10/2008, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 8144/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Ngày 27/8/2015, UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 6240/QĐ-UBND về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng

Ngày 14/9/2011,  UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND về việc ban hành qui định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

 

Ngày 18/5/2015,  UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND về việc ban hành qui định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm, cán bộ, công chức cơ quan hành chính và doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Ngày 18/5/2015,  UBND thành phố Đà Nẵng có Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND về việc ban hành qui định phân cấp về quản lý tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, vị trí việc làm, viên chức và người lao động trong các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Đà Nẵng quản lý.

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

Giấy phép: số 388/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cấp ngày 03/5/2017
Trưởng ban biên tập: Bà Vũ Thị Bích Hậu - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: Tầng 22, Trung tâm Hành chính - số 24 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: (84.236) 3830214; Fax: (84.236) 3822864

E-mail: skhcn@danang.gov.vn