Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Trung tâm Phân tích và Chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội có chức năng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, phân tích kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm nông nghiệp (bao gồm sản phẩm trồng trọt chăn nuôi và thủy sản), vật tư nông nghiệp mẫu môi trường nông nghiệp, phục vụ công tác quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thực hiện công tác đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng phục vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu và phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Khoa Thủy sản được thành lập với nhiệm vụ phát triển quy mô đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành thủy sản Việt Nam nói chung, thủy sản miền Bắc nói riêng. Cho đến nay, khoa Thủy sản đã phát triển và mở rộng quy mô với 3 bộ môn: Nuôi trồng Thủy sản; Môi trường và bệnh Thủy sản; Dinh dưỡng và thức ăn Thủy sản.
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 13/4/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, bộ máy gồm 03 phòng, 01 đơn vị trực thuộc (Phòng quản lý chất lượng, Phòng thanh tra, Phòng hành chính tổng hợp, Trạm kiểm định chất lượng).
Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng (GFCD) là tổ chức phi chính phủ, không lợi nhuận, được thành lập từ tháng 8 năm 2000, trực thuộc Viện Tư vấn phát triển nông thôn miền núi (CISDOMA). Từ tháng 12/2012 tách ra thành một tổ chức độc lập do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội cấp phép.
Tổng cục Khí tượng Thủy văn là tổ chức trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về khí tượng thủy văn trên phạm vi cả nước; quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Tổng cục theo quy định của pháp luật.