Đăng ký
Tài nguyên thông tin
Được thành lập vào năm 2008, hợp nhất từ 03 cơ sở hoạt động lâu năm trong lĩnh vực NDT là: Phòng Kiểm tra không phá huỷ, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, từ 1990; Phòng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, từ 1989; Trung tâm Kiểm tra không phá huỷ (NDT) và kỹ thuật hạt nhân, Công ty NEAD, từ 1993.
Viện Nghiên cứu Ngô là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về cây ngô và một số cây màu khác trong hệ thống luân canh có ngô.
Viện Pháp y Quốc gia có chức năng thực hiện giám định pháp y; nghiên cứu khoa học; xây dựng quy chuẩn chuyên môn trình Bộ Y tế phê duyệt; xây dựng chương trình và tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giám định viên pháp y. Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ pháp y cho các đơn vị và các giám định viên pháp y trong toàn quốc và thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp. Tham mưu cho Bộ Y tế kiện toàn hệ thống pháp y ngành y tế từ trung ương đến địa phương.
Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất (tên cũ: Trung tâm Dữ liệu và Hỗ trợ ứng phó sự cố hóa chất) được thành lập theo Quyết định số 3830/QĐ-BCT ngày 30 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và đổi tên theo Quyết định số 41/QĐ-HC ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Cục trưởng Cục Hóa chất. Trung tâm hoạt động theo Giấy Chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ số A880 ngày 24 tháng 5 năm 2018 (đăng ký lần đầu ngày 12 tháng 11 năm 2009) của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trung tâm là đơn vị trực thuộc Cục Hóa chất – Bộ Công Thương.
Viện Khoa học Lao động và Xã hội là tổ chức khoa học và công nghệ công lập thuộc thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu ứng dụng phục vụ quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động, tiền lương; việc làm; giáo dục nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội (sau đây gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ. Viện Khoa học Lao động và Xã hội là viện đầu ngành có nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng cung cấp luận cứ phục vụ xây dựng chính sách, chiến lược thuộc lĩnh vực Lao động, người có công và Xã hội.
Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Địa chất Việt Nam, có chức năng thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất, khoáng sản phóng xạ, đất hiếm; thực hiện các dịch vụ công về địa chất, khoáng sản theo quy định pháp luật. Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm là đơn vị dự toán cấp III, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; trụ sở tại thành phố Hà Nội.