Tầm nhìn: WARECOD tin tưởng rằng sông ngòi và tài nguyên nước là một trong những tài sản quý giá nhất của nhân loại và tất cả mọi người, cả nam và nữ giới, đều có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn những giá trị to lớn mà nguồn tài nguyên này mang lại. Chúng tôi hướng tới một thế giới mà trong đó tất cả mọi người đều hiểu được giá trị của nguồn tài nguyên nước và cùng chung sức đoàn kết bên nhau để bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên này vì sự phát triển bền vững trong tương lai.

Sứ mệnh: WARECOD thực hiện nhiệm vụ Bảo vệ nguồn tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam để đảm bảo đa dạng sinh học và duy trì sinh kế bền vững cho các cộng đồng phụ thuộc vào nguồn tài nguyên này. Giới là một phần không thể thiếu trong tất cả các hoạt động của chúng tôi.

Chuyên môn:

Thủy lợi

Biến đổi khí hậu

Phát triển cộng đồng

Nghiên cứu tri thức địa phương

Bình đẳng giới

Vận động chính sách